Územný plán obce Drienica

(PDF document) Zmeny a doplnky č.2 ÚPN O Drienica
(PDF document) Schéma záväzných častí riešenia verejnoprospešných stavieb
(PDF document) Územný plán obce Drienica - zmeny a doplnky č.2 výkres č.1
(PDF document) Územný plán obce Drienica - zmeny a doplnky č.2 výkres č.2a
(PDF document) Územný plán obce Drienica - zmeny a doplnky č.2 výkres č.2b
(PDF document) Územný plán obce Drienica - zmeny a doplnky č.2 výkres č.3
(PDF document) Územný plán obce Drienica - zmeny a doplnky č.2 výkres č.4
(PDF document) Územný plán obce Drienica - zmeny a doplnky č.2 výkres č.5
(PDF document) Územný plán obce Drienica - zmeny a doplnky č.2 výkres č.6
(PDF document) Územný plán obce Drienica - zmeny a doplnky č.2 výkres č.7


(PDF document) Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia s vyznačenou záväznou časťou riešenia a verejnoprospešnými stavbami - kataster
(PDF document) Dodatok č.2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Drienica č. 1/2007 zo dňa 12.10.2007 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Drienica, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Drienica.
(PDF document) Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN O DRIENICA Stav
(PDF document) Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb

(PDF document)ÚZEMNÝ PLÁN OBCE DRIENICA
(PDF document)ÚZEMNÝ PLÁN OBCE príloha č.1
(PDF document)ÚZEMNÝ PLÁN OBCE Zmeny a doplnky č.1 ZÁVÄZNÁ ČASŤ Čistopis
(obrázkový dokument) výkres širších vzťahov
(obrázkový dokument) komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia a technického vybavenia
(obrázkový dokument) zoznam verejnoprospešných stavieb
(obrázkový dokument) komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia a verejného dopravnéhob vybavenia
(obrázkový dokument) komplexný výkres priestorového usporiadania a verejného dopravnéhob vybavenia
(obrázkový dokument) výkres riešenia verejného technického vybavenia - vodovodná sieť
(obrázkový dokument) výkres riešenia verejného technického vybavenia - energetika, telekomunikácie
(obrázkový dokument) výkres ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkovúzemního systému ekologickej stability
(obrázkový dokument) výkres perspektivného použitia poľnohospodárskej a lesnej pôdy na iné účely

úp mapa
... k prezeraniu pdf dokumentov potrebujete mať naištalovaný vo vašom pc prehliadač
... vzhľadom na dátovu veľkosť máp je ich načítanie závislé na rýchlosti vášho pripojenia
kalendár

... kalendár

... knihy

kniha obrazok

... domáce

... slovenské


... multifunkčné ihrisko

Po/Pi - mimo prázdnin a sviatkov
07:00-13:00 - žiaci MŠ, individuálna rezervácia
13:00-18:00 - mládež do 18 rokov
18:00-22:00 - nad 18 rokov
Po/Pi - prázdniny a sviatky
07:00-17:00 - mládež do 18 rokov
17:00-22:00 - nad 18 rokov
So/Ne
07:00-12:00 - nad 18 rokov
12:00-17:00 - mládež do 18 rokov
17:00-22:00 - nad 18 rokov


... z nášho chotára

drienica_26.JPGGertrúda

Obec Drienica
Obecný úrad 168
083 01 Sabinov
ks.acineird@cebo
ks.acineird@acineird
tel:051/4584222
fax:051/4584222
počet prístupov: