Rodáci z obce

... foto J8n Bir48k Profesor MUDr. Ján Birčák, CSc.– nestor slovenskej pediatrie
prof. MUDr. Ján Birčák, CSc. sa narodil v Drienici v roku 1923. Stredoškolské štúdium absolvoval na klasickom kolegiálnom gymnáziu v Prešove. V roku 1950 bol promovaný na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po promócii pôsobil v Oblastnej nemocnici v Michalovciach. Po absolvovaní predlženej vojenskej služby rokoch 1951 – 1956 v Bratislave nastúpil na I. detskú kliniku Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave, na ktorej potom pôsobil 55 rokov. Od roku 1975 do roku 1989 ju viedol ako prednosta.
prof. Birčák, vďaka svojej húževnatosti, pracovitosti a vytrvalosti zúročil vrodené danosti, ako sú talent, bystrosť a pohotovosť úsudku, nekonvenčnosť, zmysel pre novátorstvo a pokrok. Vypracoval sa na všestranne orientovaného pediatra, vynikajúceho odborníka v hematológii, endokrinológii, kardiológii, pneumológii, ktorý sa cielene zameral najmä na zdravotnú problematiku detí v období dospievania. Jeho odborné, vedecké a pedagogické aktivity boli veľmi rozsiahle. Bol autorom viac ako dvesto odborných prác, publikovaných doma i v zahraničí. Ako prvý v Československu použil spiroergometrickú metódu k hodnoteniu výkonnosti kardiorespiračného systému u detí v období dospievania. Použil ako prvý aj metódu rozpísaného výdychu vitálnej kapacity. Taktiež metódu mikrokatetrizácie srdca u detí s vrodenými srdcovými chybami. Ako prvý u nás diagnostikoval dyserytropoetickú anémiu a Gardnerov-Diamondov syndróm autoerytrocytovej senzibilizácie. Mnoho rokov sa venoval problematike dospievania a poruchám príjmu potravy, osobitne mentálnej anorexii.
V roku 1971 sa stal vedúcim Katedry pediatrie I. Lekárskej fakulty UK v Bratislave. Ako vysokoškolský profesor a klinický pracovník spĺňal aj náročný princíp, ako ho on sám pomenoval – princíp tzv. trojjedinosti akademického klinického pracovníka, čo znamená byť výborným učiteľom, výborným klinikom a výborným výskumníkom. On to dosiahol.
Počas svojej aktívnej činnosti zastával mnohé významné funkcie. Medzi inými bol dlhoročným krajským odborníkom pre pediatriu, dlhoročným predsedom Slovenskej pediatrickej spoločnosti a alternujúcim predsedom Československej pediatrickej spoločnosti.
Za svoju prácu dostal mnohé vyznamenania a ocenenia. K obzvlášť cenným patrí celoštátna Hálkova cena za funkčné vyšetrovanie v detskej kardiológii, zlatá medaila Slovenskej lekárskej spoločnosti „Propter merita“, čestné členstvo v Československej kardiologickej a Československej pediatrickej spoločnosti, a mnohé ďalšie.
V osobnosti profesora Birčáka sa spájali črty múdreho a empatického detského lekára a vynikajúceho pedagóga s neopakovateľnými a nezabudnuteľnými prednáškami. Pre svojich študentov bol a zostane príkladom v lekárskej etike a empatii v každodennom živote, obzvlášť pre jeho citlivý prístup a vždy otvorené srdce k utrpeniu chorých detí.
Profesor Birčák bol ženatý, mal 2 deti. Zomrel v Bratislave 5. septembra 2011 vo veku 88 rokov.

Spracoval: Ing. Štefan Birčák


kalendár

... kalendár

... knihy

kniha obrazok

... domáce

... slovenské


... multifunkčné ihrisko

Po/Pi - mimo prázdnin a sviatkov
07:00-13:00 - žiaci MŠ, individuálna rezervácia
13:00-18:00 - mládež do 18 rokov
18:00-22:00 - nad 18 rokov
Po/Pi - prázdniny a sviatky
07:00-17:00 - mládež do 18 rokov
17:00-22:00 - nad 18 rokov
So/Ne
07:00-12:00 - nad 18 rokov
12:00-17:00 - mládež do 18 rokov
17:00-22:00 - nad 18 rokov


... z nášho chotára

drienica_26.JPGNa svatého Jána neni noc žiadna

Obec Drienica
Obecný úrad 168
083 01 Sabinov
ks.acineird@cebo
ks.acineird@acineird
tel:051/4584222
fax:051/4584222
počet prístupov: